Eastern Art Online, Yousef Jameel Centre for Islamic and Asian Art

Ashmolean − Eastern Art Online, Yousef Jameel Centre for Islamic and Asian Art

Chinese Paintings in the Ashmolean Museum, Oxford

A catalogue of the Ashmolean collection of Chinese paintings by Shelagh Vainker (published Oxford, 2000).

Chinese Paintings in the Ashmolean Museum, Oxford by Shelagh Vainker

Bibliography

Biographical dictionaries

Contag, Victoria, and Wang, Chi ch’ien, Seals of Chinese Painters and Collectors of the Ming and Ch’ing periods: reproduced in facsimile size and deciphered, with an introduction by James Cahill, revised edition with supplement, Hong Kong, 1966 (first published 1940)

Jin, Tongda, ed., Zhongguo dangdai guohuajia cidian, Hangzhou, 1992

Laing, Ellen Johnston, Chinese Paintings in Chinese Publications, 1956-1968: An Annotated Bibliography and An Index to the Paintings, Michigan Papers in Chinese Studies 6, Ann Arbor, 1969

Laing, Ellen Johnston, An Index to Reproductions of Paintings by Twentieth- Century Artists, Michigan Monographs in Chinese Studies 76, Ann Arbor, 1998 (first edition 1984)

Lu, Guojun, ed., Dangdai shuhua zhuankejia cidian, Beijing, 1994

Lingnanhua zhenglue, Hong Kong, Shangwu yinshuguan 1961

Molin jinhua, Shanghai, Zhongua shuju edn., 1923

Tsuruta, Takeyoshi, 'Index to Chinese Painters of the Last One Hundred Years’, (in four parts), Bijitsu Kenkyu, no. 293, May 1974, p. 27-38; no. 294 July 1974, p. 29-34; no. 303 January 1976, p.22-37; no. 307, September 1978 p.21-37

Yu, Jianhua, ed., Zhongguo meishujia renming cidian,  Shanghai, 1981

Yun, Ruxin, Minguo shuhuajia huizhuan, Taipei, 1991 (first edition 1986)

Selected general works

Andrews, Julia F, Painters and Politics in the People's Republic of China, 1949-1979, Berkeley and Los Angeles, 1994

Andrews, Julia F. and Shen, Kuiyi, A Century in Crisis: Modernity and Tradition in the Art of Twentieth-Century China, New York, 1998

Brown, Claudia and Chou, Ju-hsi, Transcending Turmoil: Painting at the Close of China’s Empire 1796-1911, Phoenix, 1992

Cahill, James, ed., Shadows of Mt. Huang: Chinese Painting and Printing of the Anhui School, Berkeley, 1981

Cleveland Museum of Art, Eight Dynasties of Chinese Painting: The Collections of the Nelson Gallery-Atkins Museum, Kansas City and The Cleveland Museum of Art, Cleveland, 1980

Cohen, Joan Lebold, The New Chinese Painting 1949-1986, New York, 1987

Edinburgh, Royal Scottish Museum, Chinese Paintings from the Shanghai Museum Collection, Edinburgh, 2000

Hajek, Lubor, Hoffmeister, A., and Rychterova, E., Contemporary Chinese Painting, trans. Jean Layton, London, 1961

Kao, Mayching, ed., Twentieth-century Chinese Painting, Hong Kong, 1988

Laing, Ellen Johnston, The Winking Owl: Art in the People’s Republic of China, Berkeley and Los Angeles, 1988

Li, Chu-Tsing, Trends in Modern Chinese Painting, (The C. A. Drenowatz Collection), Ascona, 1979

Murck, Alfreda and Fong, Wen, ed., Words and Images: Chinese Poetry, Calligraphy and Painting, New York and Princeton, 1991

Silbergeld, Jerome, Chinese Painting Style: Media, Methods, and Principles of Form, Seattle and London, 1982

Sullivan, Michael, Chinese Art in the Twentieth Century, Berkeley and Los Angeles, 1959

Sullivan, Michael, Art and Artists of Twentieth-Century China, Berkeley and Los Angeles, 1996

Tsao, Jung Ying, Chinese Paintings of the Middle Qing Dynasty, San Francisco,1987

Tsuruta, Takeyoshi, Kindai Chūgoku Kaiga, Tokyo, 1974

Washington, National Academy of Sciences, Traditional and Contemporary Painting in China: A Report of the Visit of the Chinese Painting Delegation to the People’s Republic of China, Washington, D. C., 1980

Artists’ monographs

The monographs and exhibition catalogues listed below include publications both on artists represented in this catalogue and on those in the Reyes Collection, presented to the Ashmolean in 1995 and published in S. Vainker, Modern Chinese Paintings: The Reyes Collection in the Ashmolean Museum, Oxford, Oxford, 1996. In many of the publications, no author or editor is indicated; these appear under the artists name or in the case of exhibitions, under the city and venue.

Ai 1981

Ai, Zhongxin, Xu Beihong yanjiu, Shanghai, 1981

Ai 1994

Ai, Zhongxin, ed., Wu Zuoren zuopin ji, Shenyang, 1994

Avitabile 1989

Avitabile, Gunhild, Chao Shao-an: Ein Meister der südchinesischen Lingnan-Schule, Frankfurt am Main, 1989

Bartholomew 1997

Bartholomew, Terese Tse, with Kao, Mayching and Lee, So Kam Ng, The Charming Cicada Studio: Masterworks by Chao Shao-an, San Francisco, 1997

Beijing 1979

Beijing, Gugong Bowuyuan, Ren Bonian renwu huaniao ce, Shanghai, 1979

Beijing 1982

Beijing, Zhaohua Publishing House, Selected Paintings of Wu Zuoren and Xiao Shufang, Beijing, 1982

Beijing 1988

Beijing, Morning Glory Publishers and Nanjing Museum, Artist's Vision, Poet’s Passion: The Paintings of Fu Baoshi, Beijing, 1988

Beijing 1991

Zhongguo Meishuguan, ed, Huang Binhong jingpinji: Masterpieces of Painting by Huang Binhong, Beijing, 1991

Brown and Chou 1992

Brown, Claudia and Chou, Ju-hsi, Transcending Turmoil: Painting at the Close of China’s Empire 1796-1911, Phoenix, 1992

Cai 1960

Cai, Ruohong, Ren Bonian huaji, Shanghai, 1960

Chan 1977

Chan, Helen, A catalogue of Chinese Paintings in the Luis de Camoes Museum, Macao, Macau, 1977

Chang 1970

Chang, Wan-li and Hu, Jen-mou, The Selected Painting and Calligraphy of the Eight Eccentrics of Yangchow, 8 vols., Hong Kong, 1970

Changsha 1982

Changsha, Hunansheng bowuguan, Qi Baishi huihua xuanji, Changsha, 1982

Chen n.d.

Chen Shaomei huaji, Beijing, n.d.

Chen 1961

Chen, Fan, ed. Qi Baishi shiwen zhuanke ji, Hong Kong, 1961

Chen 1964

Chen Wenxi, Chen Wenxi huaji, Singapore, 1964

Chen 1980

Chen Shaomei huaji, Beijing, 1980

Chen 1981

Chen Chi Kwan Paintings 1940-1980, Taibei, 1981

Chen 1981a

Chen Zhifo huaji, Shanghai, 1981

Chen 1982

Chen Zizhuang zuopin xuan, Chengdu, 1982

Chen 1983

Chen Shaomei huaji, Changsha, 1983

Chen 1986

Chen Shaomei huaji, Tianjin, 1986

Chen 1987

Chen, Zizhuang, Shi Hu huaji, Tianjin, 1987

Chen 1988

Chen Zizhuang huaji, Sichuan, 1988

Chen 1996

Chen Zizhuang huaji: Paintings by Chen Zizhuang, Chengdu, 1996

Cheng n.d.

Cheng Shifa huaji, Beijing, n.d.

Cheng 1979

Cheng, Shifa, Cheng Shifa huaniao xizuo, Shanghai, 1979

Cheng-Ward, 1991

Cheng-Ward, Waina, A Brush with Tao: The way to Harmony, Wildlife Paintings, Singapore, 1991

Chongqing 1988

Chongqing shi bowuguan, Qi Baishi yinhui, Chongqing, 1988

Cui 1992

Cui, Junhao, ed. Qi Baishi zhuanke yishu de yanjiu, Taipei, 1992

Ding 1983

Ding, Yiyuan, ed., Xugu yanjiu, Tianjin, 1983

Ding 1989

Ding, Xiyuan, ed., Ren Bonian: nianpu, lunwen, zhencun, zuopin, Shanghai, 1989

Dong n.d.

Dong Shouping huaji, Beijing, n.d. (prob. 1979)

Edinburgh 1967

Edinburgh, Scottish National Gallery of Modern Art, Loan Exhibition of Modern Chinese Painting, 3rd June to 2nd July, 1967, Edinburgh, 1967

Fang 1951

Recent Paintings by Fang Zhaoling, Tokyo, 1951

Fang 1968

Fang, Chao-ling, Fang Chao-ling: Paintings, London, 1968

Fang 1972

Fang Zhaoling, A World beyond all Books: Paintings and Calligraphy by Fang Zhaoling, London, 1972

Fang 1981

Fang Zhaoling Painting and Calligraphy: Catalogue of an exhibition held in Beijing, Shanghai, Nanjing and Wuxi, with contributions by Fang Zhaoling, Han Suyin, Michael Lau and Luis Chan, Hong Kong, 1981

Fang 1983

Fang Zhaoling, Portfolio, Hong Kong, 1983

Fang 1988

Chinese Painting by Fang Zhao Ling: Catalogue of an exhibition at Fung Ping Shan Museum, University of Hong Kong, Hong Kong, 1988

Fang 1992

Works by Fang Zhaoling, Hong Kong, 1992

Fang 1999

Fang, Zhaoling and Daisaku, Ikada, Dengxin tianlai, Hong Kong, 1999

Farrer 1992

Farrer, Anne, Wu Guanzhong: A twentieth-century Chinese painter, London, 1992

Farrer 1995

Farrer, A., ed., Contemporary Chinese Painting: The Art of Zhu Qizhan, London, 1995

Fei 1957

Fei, Chengwu, Brush Drawing in the Chinese Manner, London, The Studio Publications, The How to do it Series, number 73, 1957

Feng 1956

Feng, Zikai, Selections from Feng Tse-k’ai’s Drawings of Children, Beijing, 1956

Feng 1977

Feng, Zikai, Selected Colour Cartoons of Feng Tzu-kai, Hong Kong, 1977

Feng 1986

Feng, Zikai, Zikai Fengjing huaji, Beijing, 1986

Fu 1958

Fu Baoshi fangwen jiekesiluofake xiesheng zuopin xuanji, Nanjing, 1958

Fu 1960

Fu, Baoshi, Zhongguo gudai shanshuihua shi de yanjiu, Shanghai, 1960

Fu 1981

Fu Baoshi huaji, Shanghai, 1981

Fu 1983

Fu Baoshi hua xuan, Beijing, 1983

Fu 1991

Fu, Shen C.Y. and Stuart, Jan, Challenging the Past: the Paintings of Chang Dai-chien, Washington DC, 1991

Fu and Guan 1964

Fu Baoshi, Guan Shanyue dongbei xiesheng huaxuan, Liaoning, 1964

Gai n.d.

Gai Qixiang Hongloumeng lin ben, Shanghai, n.d.

Gao 1977

Gao Jianfu huaji, Vol. 1, no.38 in Wang Yunwu, ed., Jingyin lidai shuhua zhenpin ji, Taipei, 1977 

Gao 1983

Nanfushanren xiaowen cungao, Shanghai, 1983

Giacalone 1990

Giacalone, Vito, The Eccentric Painters of Yangzhou, New York, 1990

Gong 1982

Gong, Chanxing, ed., Ren Bonian yanjiu, Tianjin, 1982

Gu 1962

Gu, Linwen, Yangzhou bajia shiliao, Shanghai, 1962

Guan 1964

Guan Shanyue zuopin xuanji, Guangzhou, 1964

Guan 1979

Guan Shanyue huaji, Guangzhou, 1979

Guan 1984

Guan, Liang, Guan Liang huiyi lu, Shanghai, 1984

Guan 1991

Guan, Shanyue, The Copy-Paintings of Dunhuang Murals by Guan Shanyue, Hong Kong, 1991

Guangdong 1979

Guangdong guohua xuan, Guangzhou, 1979

Gugong 1979

Gugong Bowuyuan, ed., Ren Bonian renwu huaniao ce, Shanghai, 1979

Gugong 1992

Gugong Bowuyuan, Haishang siren jingpin: Gugong Bowuyuan cang, Hebei and Hong Kong, 1992

Guo 1980

Guo Moruo yimo, Shijiazhuang, 1980

Hangzhou 1999

Hangzhou, China National Art Academy, ed., Lin Fengmian zhi lu (The Approach of Lin Fengmian): Lin Fengmian baisui danchen jinian, Hangzhou, 1999

Hangzhou 1999a

Hangzhou, China National Art Academy, Lin Fengmian yu ershi shiji zhongguo meishu: guoji xueshu taolunhui lunwenji, 2 vols., Hangzhou, 1999

He 1982

He Tianjian huaji, Shanghai, 1982

Hong Kong 1964

Hong Kong, City Hall Art Gallery, Lui Shou Kwan, Hong Kong, 1964

Hong Kong 1968

Hong Kong, City Hall Museum and Art Gallery, Fu Pao-Shih, Hong Kong 1968

Hong Kong 1973

Hong Kong, City Hall Art Gallery, Paintings by Ting Yen-yung: Selections from the Exhibition held at L’Universite Paris, Hong Kong, 1973 

Hong Kong 1979

Hong Kong Arts Centre, A Retrospective Exhibition of the Works of Ting Yen-yung, Hong Kong, 1979

Hong Kong 1980

Hong Kong Arts Centre, An Exhibition of Works by Huang Binhong, Hong Kong, 1980

Hong Kong 1981

Hong Kong, Hong Kong Museum of Art, The Art of Gao Qifeng, Hong Kong, 1981

Hong Kong 1981a

Hong Kong, Chinese University Museum, Guangdong shuhua lu, Hong Kong, 1981

Hong Kong 1985

Hong Kong, Fung Ping Shan Museum, Hong Kong in Ink Mood: Landscape Paintings by Lui Shou-Kwan, Hong Kong, 1985

Hong Kong 1986

Hong Kong, Ting Yen Yung Art Club, Hong Kong, Professor Ting Yen Yung Works, Hong Kong, 1986

Hong Kong 1987

Hong Kong, The Hong Kong Institute for the Promotion of Chinese Culture, and The Chinese Artists Association, Shaanxi Branch, Shi Lu: A Retrospective, Hong Kong, 1987

Hong Kong 1988

Hong Kong, Hong Kong Museum of Art, The Art of Xu Beihong, Hong Kong, 1988

Hong Kong 1994

Hong Kong, Plum Blossoms (International) Ltd., Zhu Wei: The Story of Beijing, Hong Kong, 1994

Hong Kong 1995

Hong Kong, Hong Kong Museum of Art, Homage to Tradition: Huang Binhong 1865-1955, Hong Kong, 1995

Hong Kong 1995a

Hong Kong, Hong Kong Museum of Art, Lingnan Spirit: A Retrospective of Yang Shanshen, Hong Kong, 1995

Horstmann Godfrey 1992

Charlotte Horstmann and Gerald Godfrey Ltd., Weaving Farming Fishing Feasting: original watercolours ofYangtze Village Life, Hong Kong, 1992

Horstmann Godfrey 1992a

Charlotte Horstmann and Gerald Godfrey Ltd., Zeng Shan Qing, Hong Kong, 1992

Hu 1994

Hu, Zhiliang, Fu Baoshi zhuan, Nanchang, 1994

Huang 1955

Huang Binhong shanshui huaji, Shanghai, 1955

Huang 1961

Chen, Fan, ed., Huang Binhong hua yu lu, Hong Kong, 1961

Huang 1961a

Huang Binhong hua yu lu, Shanghai, 1961

Huang 1962

Huang Binhong shanshui xiesheng ce, Beijing, 1962

Huang 1963

Huang Zhou zuopin xuanji, Beijing, 1963

Huang 1966

Huang, Junbi, Huang Junbi huaji: di liuji: Paintings by Hwang Chun Pi, n.pl., 1966

Huang 1978

Huang, Binhong et al., Huang Binhong changyong yin ji, Hangzhou, 1978

Huang 1980

Huang, Zhou, Bai lu tu, Nanjing, 1980

Huang 1980a

Huang Yongyu huaji, Hong Kong, 1980

Huang 1982

Huang, Yongyu, Huajia Huang Yongyu xiangxi xiesheng, Changsha, 1982

Huang 1984

Huang Binhong shanshui xiesheng, Hangzhou, 1984

Huang 1985

Huang, Yongyu, Guanji zaji, Hong Kong, 1983

Huang 1986

Huang Zhou’s Paintings, Hong Kong, 1986

Huang 1987

Huang, Junbi, One Hundred Paintings by Master Jun-Bi Huang, New York, 1987

Huang 1988

Huang Zhou huaji, Shanghai, 1988

Huang 1989

Huang Yongyu, Hong Kong, 1989

Jiangsu 1985

Jiangsu meishu chubanshe, ed., Yangzhou baguai huaji, Jiangsu, 1985

Jin 1959

Jin, Nong, Jin Dongxin hua xuan, Beijing, 1959

Jin 1983

Jin Nong shanshui renwu: Landscapes and figure paintings by Jin Nong, Beijing, 1983. Reproductions of album leaves in the Palace Museum, Beijing

Jin 1985

Jin, Nong, Jin Nong ce ye, Nanjing, 1985

Kao 1993

Kao, Mayching, ed. The Mei Yun Tang Collection of Paintings by Chang Dai-chien, Hong Kong, 1993

Kao 1995

Kao, Mayching, ed., The Art of the Gao Brothers of the Lingnan School, Guangdong Painting Series 2. Art Museum, The Chinese University of Hong Kong, 1995

Kuo 1989

Kuo, Jason C. Innovation within Tradition: The Painting of Huang Pin-hung, Williamstown, 1989

Lai 1983

Lai Shaoqi huaji, Beijing, 1983

Lam 1972

Lam, Oi, An Album by Huang Pin-hung, Stockholm, The Museum of Far Eastern Antiquities Monograph series Volume 2, 1972

Leong 1991

Leong, Jane Wai Yee, The Art of Dai Xi (1801-1860), Arizona State University, 1991

Li 1959

Li Keran shuimo shanshui xiesheng huaji, Beijing, 1959

Li 1962

Li Keran shuimo shanshui xiesheng huaxuan, Beijing, 1962

Li 1963

Li, Jitao, ed., Gao Fenghan, Shanghai, 1963

Li 1978

Li Kuchan huaji, Beijing, 1978

Li 1979

Li, Yu, ed., Ren Bonian: Qing mo de shimin huajia, Zhongguo huajia congshu: 2, Taipei, 1979

Li 1980

Li Kuchan huaji, Shanghai, 1980

Li 1981

Li Kuchan huaxuan, Shanghai, 1981

Li 1984

Li Xiongcai’s Landscape Painting Manual, Guangzhou, 1984

Li 1985

Li Xiongcai huaji, Guangzhou, 1985

Li 1986

Li, Lang, ed., Huajia Li Keran, Beijing, 1986

Li 1987

Li, Xiang Ming, Li Kuchan zhuan, Chengdu, Zhongguo xianaai mingren zhuanji congshu, 1987

Li 1989

Li, Kuchan, Kuchan huaxuan, Shanghai, 1981

Li 1990

Li Keran: The Painter who spanned the Present Century, Hong Kong, 1990

Li 1994

Li Wenxin huaji, Chengdu, 1994

Liao 1982

Liao, Jingwen, Xu Beihong yisheng: wode huiyi, Beijing, 1982. Trans. Zhang, Peiji, Xu Beihong: Life of a Master Painter, Beijing, 1987

Lin 1978

Lin Fengmian huaxuan, Shanghai, 1978

Lin 1979

Lin Fengmian huaji, Shanghai, 1979

Lin 1994

Lin Fengmian quanji (The Collected Works of Lin Feng Mian) 2 Vols., Tianjin, 1994

Lin 1994a

Lin, Shuzhong, ed., Wu Changshuo nianpu, Shanghai, 1994

Liu 1933

Liu Haisu guohua, Shanghai, 1933

Liu 1979

Liu, Gangji, Huang Shen, Shanghai, 1979

Liu 1981

Liu Haisu youhua xuanji, with an introduction by Zhu Jinlou, Shanghai, 1981

Liu 1983

Liu Haisu zuopin xuanji, Beijing, 1983

Liu 1984

Liu, Haisu, Haisu yishu jiping: comments on Liu Haisu’s Works of Art, Fuzhou, 1984

Liu 1992

Liu Maoshan zuopin xuan: Selected Works of Liu Maoshan, Hong Kong, 1992

Lo 1990

Lo Ching huaji, Taipei, 1990

Lo 1990a

Lo Ching shi hua (Paintings by Lo Ching), Taipei, 1990

Lo 1993

Lo Ching shuhua sanshinian zhan, Taipei, 1993

London 1969

London, South London Art Gallery, Paintings by Lui Shou Kwan, London, 1969

Lu 1981

Lu Yanshao huaji, Hong Kong, 1981 

Lu 1981a

Lu, Yanshao, Zhongguo mingshan shengjingtu, Shanghai, 1981

Ma 1990

Ma, Hongzeng, ed., Qian Songyan yanjiu, Nanjing, 1990

Nanchang 1992

Nanchang, Jiangsu sheng zhengxie, Xinyu shi zhengxie wenshi ziliao yanjiu weiyanhui, ed., Fu Baoshi, Jiangxi wenshi ziliao xuanji: 44, Nanchang 1992

Nanjing 1959

Nanjing Bowuyuan, ed., Gao Qipei huace, Nanjing, 1959

New York 1962

Sickman, Laurence, ed., Chinese Calligraphy and Paintings in the Collection of John M. Crawford Jr., New York, 1962

Nishida 1976

Nishida, Odo, Collection of Poetry, Calligraphy, Painting and Seal-engraving by Ting Yen-yung, Japan Shirajii College of Calligraphy, 1976

Oxford 1983

Oxford, Ashmolean Museum, Ling Suhua: a Chinese painter and her friends, Oxford, 1983

Pan 1979

Pan Tianshou huaxuan, Shanghai, 1979

Pan 1979a

Pan Tianshou zuopinji, Hangzhou, 1979

Pan 1980

Pan Tianshou zuopinji, Hangzhou, 1980

Pan 1983

Pan Tianshou meishu wenji, Beijing, 1983

Pan 1984

Pan Tianshou ciye xuan, Hangzhou, 1984

Pan 1986

Pan, Gongkai, ed., Pan tianshou pingzhuan, Hong Kong, 1986

Pan 1996

Pan Tianshou shuhuaji, 2 vols., Hangzhou, 1996

Pan 1997

Pan Tianshou tanyi lu, Hangzhou, 1997

Fan 1997a

Pan Tianshou huaji, Taipei, 1997

Paris 1962

Paris, Musee Cernuschi, Quelques Peintures de Lettres, XIV-XX siecles de la Collection Ling Su-hua, Novembre 1962-Fevrier 1963, Paris,1962

Paris 1973

L'Universite Paris VII, Peintures et Sceaux de Ding Yanyong, Paris, 1973 

Pasadena 1995

Pasadena, Pacific Asia Museum, A Collection of Paintings by Cui Zifan: A Contemporary Master of the People’s Republic of China, Pasadena, 1995

Pu 1996

Guancang Pu Xinyu shuhua: The Painting and Calligraphy of Pu Hsing-yu from the Collection of the National Museum of History, Taipei, 1996

Qi 1952

Qi Baishi huaji, (Rongbaozhai), 1952

Qi 1958 (?)

Baishi laoren xieji huace, Beijing (?), 1958(?)

Qi 1963

Qi, Baishi, Qi Baoshi zuopinji, (3 Vols.), Beijing 1963

Qi 1978

Qi Baishi huaji, Beijing, 1978

Qi 1980

Qi Baishi shufa zhuanke, Beijing, 1980

Qi 1982

Qi Baishi huaxuan, Beijing, 1982

Qi 1985

Qi Gong shufa zuopin xuan, Beijing, 1985

Qian 1979

Qian Songyan huaji, Beijing, 1979

Qian 1980

Qian Songyan zuopin xuanji, Beijing, 1980

Qian 1984

Qian Songyan huaxuan, Beijing, 1984

Qin 1985

Qin, Lingyun, Yangzhou bajia conghua, Shanghai, 1985

Rahman-Steinert 1996

Rahman-Steinert, Uta, Chen Chi-Kwan, Geb. 1921: Chineisische Malerei, Berlin, 1996

Ren 1962

Ren Bonian huaxuan, Beijing, 1962

Ren 1983

Ren Bonian shanmian huace, Shanghai, 1983

Ruitenbeek 1992

Ruitenbeek, Klaas, Discarding the Brush: Schilderen zonder pensel: Gao Qipei (1660-1734) and the art of Chinese finder painting, en de Chinese vingerschilderkunst, Amsterdam,1992

Rychterova 1963

Rychterova, Eva, Li Ko-jan, Prague, 1963

Shanghai 1983

Shanghai Bowuguan, ed., Xugu huace, Chengdu, 1983

Shi 1979

Shi Lu huaji, Beijing, 1979

Shi 1984

Shi Lu zuopin xuanji, Beijing, 1984

Shi 1990

Shi Lu shuhuaji: Shi Lu - Painting and Calligraphy, Hong Kong, 1990

Silbergeld 1993

Silbergeld, Jerome and Gong, Jisui, Contradictions: Artistic Life, the Socialist State, and the Chinese Painter Li Huasheng, Seattle and London, 1993

Singapore 1949

Singapore, The China Society, Singapore, Chen Wenxi huaji, Singapore, 1949

Song 1963

Song Wenzhi zuopin xuanji, Beijing, 1963

Song 1985

Song Wenzhi shanshui huaxuan ji, Hefei, 1985

Stanford 1967

Paintings: Chang Dai-chien, with a preface by Michael Sullivan, Stanford University Museum, Stanford, 1967

Su 1980

Su, Xingjun, Minghua jianshang: Wen Ji gui Han tu, Shanghai, 1980

Taipei 1992

Taipei, National Palace Museum, Ming Lu Zhi zuopin zhanlan tulu (Exhibition of selected works by the Ming dynasty painter Lu Chih), Taipei, 1992

Taipei 1996

Taipei, National Museum of History, Qi Baishi huaji, Taipei, 1996

Tang 1985

Tang Yun huaji, Shanghai, 1985

Teng 1976

Teng, Wei-hsiung, Collection of Seals by Ting Yen-yung, Hong Kong, 1976

Till 1987

Till, Barry, The Art of/L’Art de Xu Beihong 1895-1953, Victoria, B. C., 1987

Till 1988

Till, Barry, The Art of Chao Shao-an, Victoria, B. C., 1988

Tokyo 1914

Ko Shin gacho, Tokyo, 1914

Tokyo 1984

Go Sho seki jiten (Wu Changshuo dictionary), Tokyo, 1984

Tregear 1979

Tregear, Mary, ‘The Four Seasons by Kao Ch’i-P’ei’, Oriental Art, New Series vol. xxv No. 1, Spring 1979, p. 60-61

Tsao 1993

Tsao, Jung Ying, The Paintings of Xugu and Qi Baishi, San Francisco, 1993

Tseng 1957

Tseng Yu-ho: peintures recentes, Paris, 1957

Vainker 1996

Vainker, Shelagh, 'A Landscape by Fu Baoshi: Traditional Painting in modern China’, Apollo vol. CXLIII No. 409 (New Series) March 1996 p. 9-12

Vainker 1996a

Vainker, Shelagh, Modern Chinese Paintings: The Reyes Collection in the Ashmolean Museum, Oxford, Oxford, 1996

van der Meyden 1992

van der Meyden, Hans, 'The Life and Works of Ren Bonian (1840-1896): An Attempt to strip the artists biography of some apocryphal fabrications’, Oriental Art, New Series, vol. xxxviii, No.1, Spring, 1992, p.27-40

Wang n.d.

Wang, Gailu, Huang Binhong xiansheng nianpu, n.pl., nd.

Wang 1976

Wang, C.C,Ch'i Pai-shih, The Versatile Genius, Fort Thomas, 1976

Wang 1979

Wang, Xuetao, Xieyi huaniao caochong bufen, Beijing, Rongbaozhai huapu series, 1979

Wang 1982

Wang Xuetao huaniao huaxuan, Shijiazhuang, 1982

Wang 1983

Wang Xuetao huaxuan, Beijing, 1983

Wang and Li 1984

Wang, Zhende and Li, Tianxin, ed.,Qi Baishi tanyilu, Zhengzhou, 1984

Wang 1985

Wang, Jiwen and Wang, Bomin, ed., Huang Binhong huaji, Shanghai, 1985

Wang 1987

Wang Xuetao huaji, Beijing (Rongbaozhai), 1987

Wen 1936

Wen, Yuan-ning, A Note on Mr. Kao Chien-fu's Paintings, Reprinted for Editorial Commentary of T’ien Hsia Monthly, May, 1936

Wong 1935

Weng Songchan yi hua yi ce, Shanghai, 1935

Wong 1972

Wong, Shiu Hon, Gao Jianfu hualun shuping (Gao Jianfu's theory of painting), Hong Kong, 1972

Wong 1979

Wong, Wucius, ed., Lui Shou-kwan, 1919-1975, Hong Kong, 1979

Woo 1986

Woo, Catherine Yi-yu Cho, Chinese Aesthetics and Ch' Pai-shih, Hong Kong, 1986

Wou 1987

Wou Tso-jen; ou la modernite dans la tradition de l'encre: Siao Chou-fang et les fleurs de Chine, Paris, 1987

Wu 1943 (?)

Wu Changshuo shuhuaji, n.pl., 1943 (?)

Wu 1958

Wu, Pu, ed., Binhong caotang ben yin shiwen, Hangzhou, 1958

Wu 1963

Wu Dongmai, ed., Wu Changshuo, Shanghai, 1963

Wu 1963a

Wu Jingding zuopin xuanji, Beijing, 1963

Wu 1978

Wu Changshuo zhuanke xuanji, Shanghai, 1978

Wu 1979

Wu Changshuo shigu wen moji, Shanghai, 1979

Wu 1979a

Wu Guangzhong huaxuan, Beijing, 1979

Wu 1979a

Wu Guanzhong caihua sumiao xuan, Tianjin, 1979

Wu 1981

Wu Changshuo xingshu zi tie, Hangzhou, 1981

Wu 1984

Wu Shanming huaxuan, Shanghai, 1984

Wu 1984a

Wu Guanzhong guohua xuan 2 vols., Chengdu,1984

Wu 1987

Wu Hufan huaji, Shanghai, 1987

Wu 1991

Wu Hufan shanmian xuan, Shanghai, 1991

Wu 1996

Wu Zuoren, Zhongguo jinxiandai mingjia huaji, Beijing, 1996

Wu 1997

Wu Guanzhong huazhan tulu: Arts of Wu Guanzhong, Taipei, 1997

Xie 1980

Xie Zhiliu, Chen Peiqiu huaji, Hong Kong, 1980

Xie 1981

Xie Zhiliu huaji, Shanghai, 1981

Xu 1937

Xu, Beihong, Xu Beihong huaji: di er ce, Shanghai, 1937

Xu 1954

Xu, Beihong, Xu Beihong huaxuan ji, Beijing, 1954

Xu 1960

Xu Beihong youhua, with a preface by Ai Zhongxin, Beijing, 1960

Xu 1961

Xu, Xinyi, Yangzhou baguai huaji: Paintings of the Eight Eccentrics of Yangzhou from the collection of the Nanjing Museum, Wenwu chubanshe, 1961

Xu 1983

Xu Beihong: huiyi Xu Beihong zhuanji, Beijing, 1983

Xu 1984

Xu Gu huace, Beijing, 1984

Xu 1985

Xu Beihong sumiao, Beijing, 1985

Xu 1986

Xu, Yingzhang, Gao Qipei nianbiao, n.pl., 1986

Xu 1988

Xu, Chengwei and Wang, Zhongde, ed., A Collection of Wang Yiting’s Calligraphy and Painting, Shanghai, 1988

Xu 1995

Xu Beihong Centenary Album: Collection of the Chang Family, Hong Kong, 1995

Xu 1997

Xu, Hong, Pan Tianshou zhuan, Hangzhou, 1997

Xue 1996

Xue, Feng and Xue, Xiang, ed., Kun Can, Changchun, 1996

Ya 1982

Ya Ming huaji, Nanjing, 1982

Ya 1985

Ya Ming jin zuo xuan, Fuzhou, 1985

Yang, 1979

Yang, Renkai, ed., Gao Qipei, Shanghai, 1979

Yang 1981

Yang Shanshen de Yishu: The Art of Yang Shen-sum, Hong Kong, 1981

Yang 1986

Yang, Shu-hwang, Xu Bei-hong, Liu Hai-su, Lin Feng-mian: Les peintres les plus importants de l’Ecole de Shanghai et l’influence de l’art francais, Thèse de Doctorat du troisieme cycle, Presentee a l’Universite de Paris IV, Paris, 1986

Yang 1989

Yang, Renkai, Gao Qipei huaji, 1989

Yao 1968

Yao, Mungo K.L., ed., Wu Changshuo Qi Baishi shuhua xuanji, Paintings of Wu Ch’ang Shuo and Ch’I Pai shih, Taipei, 1968

Ye 1992

Yeh Ch’ien Yu, Hong Kong, 1992

Yu 1955

Yu, Fei’an, Zhongguohua yanse de yanjiu, Beijing, 1955

Yu 1988

Yu, Fei’an, trans. Silbergeld, J. and Mc Nair A., Chinese Paintings Colors: Studies of their Preparation and Application in Traditional and Modern Times, Hong Kong and Washington, 1988

Zhang 1959

Zhang, E. and Wu, Yige, ed., Wu Changshuo huaji, Beijing, 1957

Zhang 1984

Zhang Shuqi huaji, Beijing, 1984

Zhang 1984a

Zhang Daqian linmo Tunhuang bihua: Zhang Daqian’s Reproductions of Dunhhuang Frescoes, with a preface by Ye Qianyu, Hong Kong, 1984

Zhang 1989

Zhang, Cixi, ed., Qi Baishi de yi sheng, Beijing, 1989

Zhao 1984

Zhao Shao’ang, Zhao Shao’ang zuopin xuanji, Beijing, 1984

Zhao 1985

Zhao Shao’an xiaopin xuanji: Album Paintings by Chao Shao-an, Taipei, 1985

Zheng 1990

Zheng, Chao and Jin, Shangyi, ed., Lin Fengmian lun, Hangzhou, 1990

Zheng 1991

Zheng, Zhong, Xie Zhiliu xinian lu, Shanghai, 1991

Zheng 1999

Zheng, Chao, ed., Xi hu lunyi: Lin Fengmian ji qi tongshi Yishu wenji, 2 vols., Hangzhou, 1999

Zhu 1943

Zhu Zongyuan, ed., Wu Changshuo shuhuaji, n.pl., 1943

Zhu 1986

Zhu Xiuli huaji, Hong Kong, 1986

Zhu 1988

The Painting of Zhu Qizhan, New York, 1988

Notice

Object information may not accurately reflect the actual contents of the original publication, since our online objects contain current information held in our collections database. Click on 'buy this publication' to purchase printed versions of our online publications, where available, or contact the Jameel Study Centre to arrange access to books on our collections that are now out of print.

© 2013 University of Oxford - Ashmolean Museum