Eastern Art Online, Yousef Jameel Centre for Islamic and Asian Art

Ashmolean − Eastern Art Online, Yousef Jameel Centre for Islamic and Asian Art

Chinese Paintings in the Ashmolean Museum, Oxford

A catalogue of the Ashmolean collection of Chinese paintings by Shelagh Vainker (published Oxford, 2000).

Chinese Paintings in the Ashmolean Museum, Oxford by Shelagh Vainker

Concordance of Reyes and current catalogue entries

Numbers with the prefix refer to catalogue entries in Modern Chinese Paintings: The Reyes Collection in the Ashmolean Museum, Oxford, Oxford, 1996.

Artist's name               Dates                    Catalogue number

Bao Chenchu                1928-                      R1,R2

Chan, Paul                   1937-                      1,2

Chen Chi Kwan             1921-                      3

Chen Chongguang         1839-1896               4

Chen Fen                     Qing                       5

Chen Hengke                 1876-1923              6,R3, R4

Chen Shaomei                1909-54                 R5,R6

Chen Tianxiao                20th century           7

Chen Wenxi                   1906-91                  8, R7

Chen Zhe                      20th century            9

Chen Zhifo                    1896-1962               R8

Chen Zizhuang               1913-76                  R9

Cheng Shifa                   1921-                     10, R10, R11, R12, R13

Cheng Waina                 1946-                      11

Chou Ch’eng                  1941-                      12

Chui Xiaoxing                 1958-                      13

Cui Zifan                       1915-                      R14

Dai Xi                           1801-60                   14, 15

DingYanyong                 1902-78                    16, R15

Dong Shouping               1904-                       17, 18

Fang Zhaolin                  1914-                       19, 20

Fei Chengwu                  1914-                        21

Feng Zikai                      1898-1975                R16

Fu Baoshi                       1904-65                   22, 23, 24, R17, R18, R19, R20, R21

Gai Qi                            1774-1829                25

Gao Fenghan                  1683-1749                26

Gao Jianfu                      1879-1951                27, R22

Gao Made                       1918-                      R23, R24, R25

Gao Qifeng                      1889-1933               28

Gao Qipei                        1660-1734               29

Gao Yuan                        Qing                       30

Gu Tao                           20th century            31

Guan Liang                      1900-86                  32, R26

Guan Shanyue                  1912-                     33, 34, R27

He Tianjian                       1890-1977              36

Ho Fung-lin                       1944-                    37, 38, 39

Hu Guoren                        20th century           40

Hu Peiheng                       1899-1962              41

Huang Aihong                    1914-37                 42

Huang Baoyue                   20th century           R28

Huang Binhong                  1864-1955               43, 44,45, 46, R29, R30

Huang Junbi                      1898-1991               47,48,49,50,51

Huang Qiuyuan                  1914-79                   R31

Huang Shen                      1687-1772               52, 53,54

HuangYongyu                    1924-                      R32, R33, R34

Huang Zhou                      1925-                       55, R35

Jia Youfu                          1942-                        R37

Jin Nong                           1687-1763/4               56

Jin Xi                                Qing                          57

Jin Yuan                            Qing                          58

Kan Taikeung                     1942-                         R38

Kun Can                            1612-1674                  59

Lai Shaoqi                          1915-                        R39

Li Huasheng                        1941-                        R40, R41, R42

Li Juduan                           1898-1961                  60-71

Li Keran                             1907-89                     72, 73, 74, R43, R44, R45, R46, R47

Li Kuchan                           1898-1983                  75, 76,77, 78

Li Shizhuo                           c. 1690-1770              79

Li Wenxin                            1927-                        80

Li Xiongcai                          1910-                        R48

Liang Chen                          Qing                          App. 1 . 1

Lin Fengmian                       1900-91                     81, R49, R50, R51

Liu Haisu                            1896-1994                  R52

Liu Maoshan                        1942-                        R53

Liu Xiling                             Qing                          82

Lo Ch'ing                             1948-                       83

Lou Bai’an                            1947-                       R54

Lu Yanshao                          1909-93                    R55, R56, R57

Lu Zhi                                 1496-1576                 84

Lui Shou-Kwan                      1919-75                    85-99

Luo Mu                                1622-after 1704          100

Luo Xu                                Qing                          App. 1.2

Luo Yang                             Qing                          101

Min Zhen                             1730-after 1788           102, 103

Ni Tian                                1855-1919                   104

Nie Ou                                 1948-                         R59

Pan Dinglan                          Qing                            105

Pan Tianshou                        1897-1971                    R60, R61

Peng Xiancheng                     1941-                          R62

Pu Ru                                  1896-1963                     R63, R64, R65

Qi Baishi                              1863-1957                      106, 107, 108, R66

Qi Gong                               1910-                             109

Qi Shukai                             Qing                               110

Qian Hui’an                          1833-1911                        111

Qian Ya (Shoutie)                 1896-1967                        112, R67, R68

Qian Songyan                      1899-1985                        113, R69, R70, R71

Qin Zhuquan                        Qing                                 App.1 .3

Qin Zuyong                          1825-84                           114

Ren Xiong                            1820-57                           R72

Ren Yi                                 1840-96                          115, 116, 117, R73

Ren Zhenhan                        1907-91(?)                       R74, R75

Ru Bin                                 Qing                                App.1 .4

Ruan Linchuan                      Qing                                App. 1.5

Shang Rui                           1634-after 1683                 118

Shen Fuji                            Qing                                 119

Sheng Maoye                      c. 1607-37                         120

Shi Hu                                1942-                               R76, R77

Shi Lu                                 1919-82                           R78, R79

Song Wenzhi                        1919-                              121, 122, R81, R82

Sun Xingge                          1897-                               R80

Tang Di                               1878-1948                        123

Tang Yun                             1910-93                           R83

Tao Yiqing                            1914-                              124, 125

Wang Geyi                            1896-                              R84

Wang Hao                             Qing                                126

Wang Qian                            Qing                                127

Wang Qingfang                      1900-56                           128

Wang Qiuling                         Qing                                App.1 .6

Wang Si                               1865-1925                        129

Wang Weibao                        1941-                              130, 131

Wang Xuetao                        1903-83                            132, 133

WangYiting                           1867-1938                         R85

WangYumei                           Qing                                 App. 1.7

Weng Tonghe                        1830-1904                        134

Wei Dong                              1968-                               R86

Wu Changshuo                      1844-1927                         138

Wu Guanzhong                      1919-                                R87

Wu Guxiang                          1848-1903                          R88

Wu Han                               1876-1927                          135

Wu Hufan                            1894-1968                          136, R89, R90

Wu Jingding                          1904-72                             137

Wu Qingyun                          d. 1916-                            139, 140, 141, 142, R91

Wu Shanming                        1941-                                143

Wu Zuoren                            1908-                                R92, R93

Xiao Sun                               1883-1944                         144, 145, 146, R94

Xie Zhiguang                          1900-76                            R95

Xie Zhiliu                               1910-89                            147, R96, R97

Xu Beihong                            1898-1953                         R98, R99, R100, R101

Xu Gu                                   1823-96                            R102, R103

Xu Lele                                 1955-                                R104, R105

Ya Ming                                1924-                                 150, R106, R107

Yang Borun                            1837-1911                          148

Yang Shanshen                       1913-                                 R108

YangTianbi                             Qing                                   149

Yang Zhengxin                        1942                                   R109

Ye Keyin                                Qing                                    App. 1.8

Ye Qianyu                              1907-                                  R110

Yi Shaozuo                             Qing                                    App. 1.9

Yi Yong                                  Qing                                    App. 1.10

Yin Xiaoxia                              Qing                                    151

Yu Fei’an                                1888-1959                            153, R111

Yu, Jackson                             1911-                                   R36

Yu Peng                                 1955-                                    R112

Yu Shaosong                           1882-1949                             152

Zeng Shanqing                         1932-                                   154

Zeng You-He                           1923-                                   155, 156

Zha Shibiao                             1615-98                                157, 158, 159, 160

Zhang Daqian                          1899-1983                             164, 165, R113, R114,

                                                                                        R115, R116,   R117, R118

Zhang Dengtang                       1943-                                   161

Zhang Qizong                           20th Century                         162

Zhang Shuqi                             1901-57                               163

Zhao Shao’ang                          1905-                                   R120

Zhao Wangyun                         1906-77                                166

Zhao Yunhuo                           1874-1955                             167

Zhao Zhunwang                       1944-                                    R121

Zheng Wuchang                       1894-1952                             R122

Zhou Jingxin                            1959-                                    R123, R124

Zhu Cheng                              1826-1900                              168

Zhu Wei                                  1966-                                    169

Zhu Xiuli                                  1938-                                    170, 171

Zhu Qizhan                              1892-1996                              R125, R126, R127

Notice

Object information may not accurately reflect the actual contents of the original publication, since our online objects contain current information held in our collections database. Click on 'buy this publication' to purchase printed versions of our online publications, where available, or contact the Jameel Study Centre to arrange access to books on our collections that are now out of print.

© 2013 University of Oxford - Ashmolean Museum